top of page

ติดต่อ/การเดินทาง

การเดินทาง

ที่พักตั้งอยู่เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากสนามบินประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ30 กิโลเมตร มีรถโดยสารสาธารณะเส้น ระนอง-กะเปอร์ ผ่านทุกๆ 1 ชั่วโมง ลูกค้าจากสนามบินมีบริการรับส่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 50 บาท

bottom of page